Dzień Ojca

 

Z okazji Dnia Ojca wszystkim Tatusiom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Wiele radości, dużo cierpliwości,
mnóstwo humoru
i nieskończonego wigoru,
pociechy z dzieci
i niech słonko co dzień Wam świeci!

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmiku przygotowanego specjalnie na tą okazję:

https://drive.google.com/file/d/14xZ9nbo3jnUuSQe17EXyH0au5LYeo-AY/view?usp=drivesdk
 
ORGANIZACJA I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. PIETRKIEWICZA W FABIANKACH ROK SZKOLNY 2019/2020

Na podstawie:

§ 2 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn.zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891 z póź. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”,

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO BĘDZIE WYGLĄDAŁO NASTĘPUJĄCO:

 1. W dniu 26 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzone rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców w wyznaczonych godzinach, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
 2. Rozdanie świadectw będzie się odbywać na dziedzińcu szkolnym – wszystkie klasy.
 3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, na rozdanie świadectw, uczniowie wejdą do sali gimnastycznej, wejściem od parkingu. Rodzice, którzy przyprowadzają dziecko po odbiór świadectwa, proszeni będą wówczas o pozostanie na zewnątrz.
 4. Świadectwa szkolne promocyjne / świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wydać będziemy po uprzednim zdaniu do nauczyciela biblioteki wypożyczonych książek. Informacja z biblioteki szkolnej przekazana będzie do wychowawcy klasy.
 5. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza
  w Fabiankach z oddziałami przedszkolnymi prowadzone będą w formie  dostępnych metod i form kształcenia na odległość do 25 czerwca br.
 6. Rodzice/uczniowie mają możliwość odebrania świadectwa również w innym terminie w sekretariacie  szkoły.

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

dzień

godzina

klasa

miejsce

 

 

26.06.2020

9:00-9:30

VIII

 

dziedziniec szkolny/sala gimnastyczna

(niekorzystnych warunków atmosferycznych)

9:30-9:45

VII

9:45-10:00

VI

10:00-10:15

V

10:15-10:30

IV

10:30-10:45

I

10:45-11:00

II

11:00-11:15

III

 

Dyrektor szkoły

Marzena Baranowicz.

 
Informacja


Drodzy Rodzice.

Przypominamy, że w związku z egzaminem ósmoklasisty, w dniach 16-18 czerwca (wtorek, środa,czwartek) nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczne.

 
Informacja

 

Dzień 12.06 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 
PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW w czasie trwania pandemii Covid-19 w Szkole Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach.


1. Zwrot podręczników szkolnych do biblioteki odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki, tj. w dniach 22.06.2020-23.06.2020.

KLASA                         Data zwrotu                   Godzina                    Liczba podr. do zwrotu

I                                   22.06.2020                  8.30- 10.00                4 (podręczniki do zwrotu)

II                                 22.06.2020                 10.00- 11.30               4 (podręczniki do zwrotu)

III                               22.06.2020                  11.30- 13.00              4 (podręczniki do zwrotu)

VI                                23.06.2020                  11.00-11.50              10 (podręczników do zwrotu)

VII                              23.06.2020                  12.00-12.45              10 (podręczników do zwrotu)

V                                 23.06.2020                  13.00-13.45              10 (podręczników do zwrotu)

IV                               23.06.2020                  14.00-14.45              12 (podręczników do zwrotu)

VIII                            23.06.2020                  15.00-15.30              13 (podręczników do zwrotu)

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).

3. Harmonogram zwrotu podręczników i książek zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

4. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.

5. Rodzicom i uczniom przypomina się o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek - chyba, że to są okładki samoprzylepne!!!, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

6. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.

7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 1,5 m.

8. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole.  Informacja o sali odbioru zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły.

9. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:

 • komplet książek należy przewiązać sznurkiem (aby można było widzieć ich grzbiety),
 • nie należy wkładać książek do worków – związane jest to z epidemią,
 • na wierzchu musi być umieszczona kartka z: imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą oraz liczbą książek.
 • zwrot podręczników uczeń lub rodzic/opiekun prawny  potwierdza  podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela bibliotekarza.

10. Nauczyciel bibliotekarz wyznaczy miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie).

11. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); na tekturze i papierze wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).

1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.

2. Ograniczony zostaje dostęp do księgozbioru.

3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone w wyznaczonym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy pozostawić przynajmniej na 4 dni. Po tym okresie można włączyć je do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie
z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

5. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do przyjmowania podręczników i innych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

6. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.

7. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – np. pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce.

 

Dyrektor szkoły

Marzena Baranowicz

 
Informacja

 

Drogie dzieci!


Zapraszamy Was do obejrzenia nowej zakładki pt. " Polskie Noble Literackie " zamieszczonej na stronie biblioteki: https://padlet.com/BibliotekaSzkolnaFabianki/3kmygkybfhnh4aog

Bibliotekarz


Zachęcamy do odwiedzenia strony świetlicy szkolnej, gdzie zostały zamieszczone materiały pt."Lato czeka":
https://padlet.com/SwietlicaFabianki/x6o062spam13v4cb

Wychowawcy świetlicy

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»