PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Wpisany przez Halina Zdzienicka   

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO*

 

 

 

Halina Zdzienicka

 

 

Nauczyciel języka niemieckiego i bibliotekarz

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. J. Pietrkiewicza

w Fabiankach

Okres stażu: 01.09.2012r. – 31.05.2015 r.

PODSTAWA
PRAWNA 1)
WYMAGANIA
ZADANIA, FORMY REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI,
WSKAZÓWKI, UWAGI

Dz. U. Nr 260 § 8.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨  Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨  Współorganizowanie Pikniku Rodzinnego z udziałem klas IV-VI.

V/VI 2013

V/VI 2014

V 2015

 

¨  Sprawozdania

¨  Zorganizowanie Dnia Języków Obcych dla klas IV-VI.

IX 2012

IX 2013

IX 2015

¨  Scenariusze

¨  Sprawozdania

¨  Przygotowanie uroczystości mającej na celu włączenie klas I w poczet czytelników.

 

II 2013

II 2014

II 2015

¨  Scenariusze

¨  Sprawozdania

¨  Współorganizowanie Balu Karnawałowego dla klas IV-VI

II 2013

II 2014

II 2015

¨  Potwierdzenia

¨  Udział w różnorodnych formach doskonalenia  zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce:

 • Kursy doskonalące,
 • Szkolenia, konferencje, warsztaty prowadzone przez ODN, CEN, EDU NOE – JETERR i inne instytucje,
 • Szkolenia internetowe
Okres stażu

 

 

 

 

¨  Zaświadczenia

¨  Potwierdzenia

¨  Organizowanie dodatkowych kółek zainteresowań:

 • języka niemieckiego (dla uczniów zdolnych),
 • SK PCK,
Okres stażu

 

 

¨  Plany pracy kółka dla uczniów zdolnych,
¨  plan pracy kółka PCK,

¨  Sprawozdania

¨  Zaświadczenia

¨  Wdrożenie Szkolnego programu  autorskiego kółka języka niemieckiego z wykorzystaniem tekstów literackich dla uczniów zdolnych w klasie VI

 

2013/2014

 

¨  Szkolny program autorski kółka języka niemieckiego z wykorzystaniem tekstów literackich

¨  Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów mających trudności w uczeniu się języka niemieckiego.

Okres stażu

¨  Plany pracy zajęć wspierających naukę języka niemieckiego dla uczniów,

¨  Sprawozdania

¨  Potwierdzenia

¨  Opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego z języka niemieckiego dla kl. IV, V i VI

VI 2013

VI 2014

V 2015

 

¨  Testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów  zdobyte z języka niemieckiego po kl. IV, V i VI

¨  Opracowanie wyników i wniosków po przeprowadzonych sprawdzianach wiadomości i umiejętności uczniów zdobytych z języka niemieckiego po kl. IV, V i VI.

 

VI 2013

VI 2014

V 2015

 

¨  Analiza i wyniki/wnioski po przeprowadzonych testach sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów  zdobyte z języka niemieckiego po kl. IV, V i VI

¨   Wzbogacanie warsztatu pracy;

 • Kursy,
 • Rady szkoleniowe,
 • Konferencje metodyczne organizowane przez wydawnictwa PWN, Klett, WSiP

 

Okres stażu

¨  Zaświadczenia

¨  Sprawozdania

 

¨  Koordynowanie przebiegu ewaluacji wewnętrznej w szkole.

Okres stażu

 

¨  Potwierdzenia

¨  Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej.

Okres stażu

¨  Potwierdzenie

Dz. U. Nr 260 § 8.2.2

¨  Wykorzystywanie
w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨  Korzystanie z technologii komputerowej przy opracowywaniu scenariuszy zajęć, testów, sprawdzianów, kart pracy, programów, referatów, sprawozdań, narzędzi ewaluacyjnych, dyplomów, materiałów do gazetek, pomocy dydaktycznych, dokumentacji związanej z awansem zawodowym

Okres stażu

¨  Wybrane scenariusze zajęć
¨  Testy, referaty, dyplomy,

¨   Wybrane narzędzia ewaluacyjne (język niemiecki, biblioteka)

¨  Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na rady szkoleniowe, konferencje, spotkania zespołów.

Okres stażu

 

 

¨  Prezentacje multimedialne
¨  Poświadczenie

¨  Organizowanie zajęć z języka niemieckiego i bibliotecznych z wykorzystaniem  tablicy interaktywnej, komputera, Internetu.

2012/2015

¨  Poświadczenia

¨  Wybrane scenariusze zajęć

¨  Korzystanie z Internetu w celach dydaktyczno – wychowawczych i innych wynikających z działalności szkoły

Okres stażu

¨  Publikacje w Internecie scenariuszy, sprawozdań
z uroczystości, prezentacji multimedialnych,

¨   Dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły na  stronie internetowej szkoły

 • Tworzenie multimedialnej Kroniki Szkoły

 

Okres stażu

 

¨  Potwierdzenie

¨  Strona internetowa szkoły

¨  Wykorzystanie w pracy innych narzędzi: aparatu fotograficznego, skanera, kamery, rzutnika

Okres stażu

¨  Potwierdzenia

¨  Udział w warsztatach i kursach 
z zakresu technologii komputerowej.

 

Okres stażu

¨  Zaświadczenia

Dz. U. Nr 260 § 8.2.3

 

¨  Umiejętność dzielenia się swoją widzą
i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły

 

¨  Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli odbywających staż pedagogiczny/praktyki

 

Okres stażu

¨  Wybrane scenariusze zajęć
¨  Sprawozdania

¨  Aktywna praca w następujących zespołach: międzyprzedmiotowym kl. IV-VI, d/s pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym ds. szczególnych uzdolnień uczniów, profilaktycznym, ds. ewaluacji wewnętrznej:

 • Współtworzenie planów pracy zespołów,
 • Zaangażowanie się w realizację zaplanowanych działań,
 • Protokołowanie zebrań zespołu międzyprzedmiotowego kl. IV-VI,
 • Lider zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej

Okres stażu

¨  Plany działań zespołów

¨  Sprawozdania

¨  Potwierdzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨  Współudział w tworzeniu/opracowaniu następującej dokumentacji:

 • Szkolnego Programu Profilaktycznego,
 • Programu Wychowawczego Szkoły,
 • Programu poprawy efektywności kształcenia po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego kl. VI na rok szkolny 2012/13, 2013/14, 2014/15,
 • Projektu ewaluacji wewnętrznej,
 • Narzędzi ewaluacji wewnętrznej w szkole,
 • Wyników/wniosków po przeprowadzonych ewaluacjach wew.

 

Okres stażu

 

 

¨  Potwierdzenia

 

 

 

 

¨  Przygotowanie i przeprowadzenie rad szkoleniowych zgodnie z potrzebami  wynikającymi z planu WDN

Okres stażu

 

¨  Scenariusze szkoleń

¨  Potwierdzenia

 

¨  Pełnienie funkcji opiekuna stażu/praktyki.

IX-XI 2010

¨  Sprawozdania

¨  Udostępnienie swoich materiałów dydaktycznych nauczycielom szkoły

Okres stażu

¨  Potwierdzenia

¨  Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie  i innej dokumentacji związanej z pracą nauczyciela języka niemieckiego i nauczyciela bibliotekarza

 

Okres stażu

¨  Strona WWW,

¨  Potwierdzenia

Dz. U. Nr 260 § 8.2.4

b)

¨  Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

¨  Ukończenie szkolenia  dla kandydatów na egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku,

 

Zgodnie z planem szkoleń OKE

 

Zgodnie z harmonogramem prac komisji

¨  Zaświadczenie

 

 

¨  Karta powołania

¨  Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego

Dz. U. Nr 260 § 8.2.4

c)

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

¨  Współpraca z Rejonowym Zarządem PCK we Włocławku:

 • Udział w konkursach plastycznych i literackich,
 • Udział w akcjach charytatywnych,
 • Organizowanie paczek żywnościowych na święta Bożego Narodzenia lub święta Wielkanocne dla uczniów najuboższych z naszej szkoły

 

 

Okres stażu

 

 

¨  Zaświadczenia

¨  Sprawozdania

¨  Współpraca z Samorządem Uczniowskim:

 • zbiórka surowców wtórnych

 

 

Okres stażu

 

 

¨  Zaświadczenia

 

¨  Pełnienie funkcji opiekuna SK PCK i realizacja zadań wynikających z planu pracy tego koła.

 

Okres stażu

 

 

¨  Zaświadczenia

¨  Przygotowanie uczniów do szkolnych i pozaszkolnych  konkursów:

 • z języka niemieckiego,
 • czytelniczych,
 • PCK

 

Okres stażu,

 

¨   Regulaminy

¨  Potwierdzenia

 

¨  Organizowanie konkursów:

 • wiedzowych z języka niemieckiego dla uczniów  kl. IV –VI,
 • czytelniczych: plastycznych, literackich dla uczniów klas I – VI,
 • związanych z działalnością i tematyką PCK.

 

Okres stażu,

¨  Sprawozdania

¨  Protokoły konkursów

¨  Organizowanie na terenie szkoły akcji charytatywnych

 

 

 

Okres stażu

¨  Potwierdzenia

 

Nr 260 § 8.2.4
e)

¨  Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

¨  Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną – zapoznawanie z opiniami i orzeczeniami wydawanymi przez poradnię, konsultacje z pedagogiem, opracowanie dostosowań z języka niemieckiego do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia, opracowanie w zespole KIPU, PDW

Okres stażu

¨  Potwierdzenia

¨  Organizowanie sponsoringu nagród dla laureatów konkursów we współpracy z wydawnictwami:

 • WSiP,
 • LektorKlett,
 • PWN.

Okres stażu

¨  Formularz zgłoszeniowy

¨  Strona internetowa szkoły

¨  Potwierdzenia

¨  Poznanie zasad korzystania z biblioteki we współpracy z Biblioteką Publiczną w Fabiankach

 • Udział w lekcjach bibliotecznych,
 • Udział w konkursach,

Okres stażu

 

¨  Potwierdzenia

¨  Sprawozdania

¨  Nawiązanie współpracy z PWSZ we Włocławku

 • Prowadzenie praktyk studenckich

Okres stażu

 

¨  Zaświadczenia

¨  Scenariusze zajęć

 

¨   Praca w szkolnych komisjach egzaminacyjnych podczas:

 • Sprawdzianu zewnętrznego kl. VI,
 • Egzaminów gimnazjalnych.

 

 

Okres stażu

 

¨  Potwierdzenia

 

Dz. U. Nr 260 § 8.2.5

¨  Umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

¨  Rozpoznanie i rozwiązanie wybranego problemu edukacyjnego i wychowawczego – analiza i opis

 

Okres stażu

¨  Opracowania własne

* powyższy plan może ulegać modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami

1)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zatwierdził/a:                                                                                 Opracowała:

........................................                                                            Halina Zdzienicka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO*