Regulamin dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Pietrkiewicza w Fabiankach
Wpisany przez Administrator   

Zał. do zarz. nr 25/2012z dnia 04 września 2012 r.

 

 

1) Podczas przejazdu autobusem szkolnym uczniowie są pod opieką wyznaczonego nauczyciela - opiekuna autobusu szkolnego.

2) Nauczyciel - opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za dowożonych uczniów:

a) od chwili ich wejścia do autobusu na wyznaczonym przystanku do chwili przekazania ich szkole,

b) od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu na przystanku w miejscu jego zamieszkania.

3) Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do miejsca zamieszkania odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

4) Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.

5) Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

6) Opiekun szkolnego autobusu wraz z dowożonymi uczniami wchodzi do budynku szkolnego.

7) Opiekun szkolnego autobusu informuje ustnie dyrektora szkoły o zachowaniu uczniów w autobusie. 8) Opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów ze świetlicy i prowadzi ich do autobusu szkolnego i wpuszcza zgodnie z ustalonym porządkiem.

9) Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekuna.

10) Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

11) Uczniom podczas jazdy nie wolno: a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna, b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób, d) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, e) rozmawiać z kierowcą.

12) Dyrektor szkoły do końca sierpnia każdego roku, ustala: a) listę dowożonych uczniów, zawierającą adresy i ich miejsca zamieszkania, b) godziny odjazdów z wyznaczonych miejsc.

13) Ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom i rodzicom.

14) Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po stwierdzeniu przez opiekuna autobusu obecności wszystkich uczniów.

15) Uczniowie wsiadają/wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

16) Uczniowie podczas jazdy siedzą na wyznaczonych przez opiekuna miejscach.

17) Dyrektor, w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły, nadzoruje dowożenie uczniów, a opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z wychowawcami szkolnymi w zakresie prawidłowej organizacji dowozów.

18) Zgłoszenia nauczycieli opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami, dotyczącymi pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów oraz przestrzegania Regulaminu dowożenia uczniów, są oceniane zgodnie z kryteriami ocen z zachowania uczniów.

19) Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów napraw

20) Dyrektor szkoły, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, informuje rodziców i uczniów o planowanych zmianach w terminach dowozów, związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.

21) Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna).

22) Wszystkie zwolnienia uczniów z dowozu autobusem będą przechowywane do końca roku szkolnego i okazywane rodzicom w czasie dni otwartych i zebrań.

23) Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez opiekunów wszystkim uczniom dowożonym oraz przez wychowawców rodzicom tych uczniów najpóźniej we wrześniu.

24) W przypadku awarii lub wypadku kierowca autobusu zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.

25) W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.

26) Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

27) Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiedzialny jest kierowca autobusu.

28) W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

a) podczas trwania dowozów - opiekunowie i kierowcy autobusu;

b) w innym czasie - organizator dowozów.

Zatwierdził:

.................................................

data i pieczęć imienna i podpis

Przyjął do wiadomości:

....................... ............................................

.........................

data imię i nazwisko opiekuna podpis

Uwaga: Lista dowożonych uczniów oraz godziny odjazdu autobusu szkolnego są przedstawiane na zebraniu plenarnym rady pedagogicznej, a rozkład jazdy jest umieszczony w szkole w widocznym miejscu.