Misja szkoły
Wpisany przez Administrator   

W koncepcji pracy szkoły przyjęliśmy następujące zasady pracy:

Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach, jak: prawda, szacunek, uczciwość, szczęście i partnerstwo.

W pracy pedagogicznej zmierzamy ku temu, by absolwent naszej szkoły miał świadomość przynależności społecznej, regionalnej i narodowej; był odpowiedzialny za podejmowane przez siebie decyzje; wrażliwy na zło i krzywdę; wyposażony w wiedzę i umiejętności ułatwiające mu osiąganie sukcesu na dalszych etapach kształcenia i start w dorosłe życie.

Dbamy o:

 • dobre przygotowanie merytoryczne uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym,
 • wysoki poziom usług edukacyjnych opartych na nowoczesnych metodach nauczania, wyzwalających innowacyjność i kreatywność
 • promowanie systemu wartości humanistycznych oraz otwartej postawy wobec ludzi i świata,
 • właściwe relacje między uczniami, nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • dobre imię szkoły,
 • bezpieczne, przyjazne warunki do nauki do nauki i „rodzinny” klimat
 • wzrost prestiżu naszej placówki i o to, by uzyskiwane efekty w pracy zawodowej stały się dla nas źródłem satysfakcji.

 

Szkoła Podstawowa  im. Jerzego Pietrkiewicza   w Fabiankach działa po to, aby:

nasi uczniowie

 • byli dobrze przygotowani do dalszej nauki na poziomie gimnazjalnym,
 • mieli poczucie własnej wartości,
 • świadomie dążyli do sukcesu,
 • nawiązywali właściwe relacje społeczne

rodzice

 • darzyli nas zaufaniem,
 • mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu dzieci na gruncie uniwersalnego systemu wartości

pracownicy szkoły

 • mieli satysfakcję z wykonywanej pracy

szkoła

 • cieszyła się uznaniem w środowisku

Jesteśmy przyjazną szkołą, w której dziecko uczy się:

 • wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania
 • zaangażowania w naukę, zabawę i pracę
 • wiary we własne możliwości
 • kreatywnego myślenia

W trakcie nauki w naszej szkole wpajamy dzieciom szacunek do miejsca zamieszkania i umiłowania własnego regionu. Kultywujemy tradycje świąteczne i regionalne najbliższej okolicy.

Działamy na rzecz poprawy naszego otoczenia, przystępujemy do akcji Sprzątania Świata, Dnia Ziemi, prowadzimy prelekcje, przedstawienia o tematyce ekologicznej, historycznej, regionalnej. Zapraszamy ciekawych ludzi zajmujących się tymi dziedzinami. Bierzemy udział w konkursach i zawodach: na terenie naszej gminy i gmin ościennych, miasta Włocławka, powiatu, regionu  województwa kujawsko- pomorskiego i kraju.

Nasi uczniowie biorą udział i otrzymują nagrody i wyróżnienia w konkursach

Prowadzimy zajęcia kształtujące tożsamość młodych ludzi, budujących poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej w oparciu o programy wypracowane przez szkołę, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Muzeum Ziemi Kujawskiej, Muzeum Historii Włocławka.

Szkoła znana jest również z działalności sportowej. Uczniowie na zajęciach sportowych wykazują się zręcznością i szybkością. Oprócz tego poznają się wzajemnie i nawiązują ciekawe przyjaźnie, jeżdżą na zawody sportowe . Uczą się wykorzystywać swój wolny czas, propagują zdrowy styl życia.

Systematycznie. zajmujemy się ulepszaniem bazy lokalowej placówki. Na bieżąco przeprowadzane są remonty sal lekcyjnych, pomieszczeń socjalnych i  sanitariatów.

W szkole jest: 7 sal dydaktycznych,  biblioteka, świetlica , oddział przedszkolny z osobnym wejściem, szatnią i sanitariatami.  Za szkołą są nowoczesne boiska  sportowe z bieżnią i asfaltem, plac zabaw dla dzieci młodszych. Uczniowie mają godne warunki do nauki i zabawy.

Baza dydaktyczna  szkoły systematycznie zwiększa się. Systematycznie jest doposażana w  mapy historyczne, geograficzne, programy multimedialne  edukacji wczesnoszkolnej, sprzęt audiowizualny ( telewizory, radiomagnetofony), sprzęt nagłaśniający, tablice interaktywne, sprzęt sportowy do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej,.

 

Współorganizujemy z Radą Rodziców, organizując wspólnie  Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny , zabawy karnawałowe dla dzieci, wspólnie organizujemy uroczystości wynikające z kalendarza imprez. Wyjeżdżamy z uczniami do teatru, opery, na wycieczki edukacyjne. Zwiększamy udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Systematycznie polepszamy warunki bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.

opracowała: Marzenna Baranowicz