Pedagog
Wpisany przez Administrator   

Pedagog szkolny - to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Czym zajmuje się pedagog szkolny?
Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży. Celem tej pomocy jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), a także z organami szkoły, instytucjami pozaszkolnymi. Pedagog szkolny pilnuje też, aby przestrzegane były postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka.

Pedagog szkolny:
* Pomaga wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizuje z nimi przyczyny niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawcze ucznia poprzez obserwację zachowań uczniów i klasy, rozmawia indywidualnie z uczniami, uczestniczy w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizuje wyniki nauczania i oceny zachowania, rozmawia z rodzicami, przeprowadza wywiady środowiskowe, uczestniczy w wywiadówkach i radach pedagogicznych, udziela porad wychowawczych na dyżurach pedagoga.
* Prowadzi lub organizuje prelekcje i dyskusje na tematy ważne i interesujące dzieci i młodzież.
* Określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom  wydając opinie i zalecenia dotyczące stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce.
* Występuje do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną o zorganizowanie zajęć korekcyjno-wyrównawczych, terapii pedagogicznej na terenie szkoły lub zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy.
* Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
* Działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.
* Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz ich rodzicom w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
* Współdziała z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów ( naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).

Ponadto pedagog szkolny podejmuje następujące działania:
* Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły w ciągu roku szkolnego oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem i profilaktyką, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły itp.
* Współpraca z placówkami specjalistycznymi jak ośrodek pomocy społecznej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, placówki terapeutyczne,
* Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych wśród uczniów naszej szkoły,
* Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodziców, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.

Pedagog szkolny stara się być zawsze tam gdzie jego pomoc i porada są potrzebne. Dla naszych uczniów i ich rodziców drzwi gabinetu pedagoga są zawsze otwarte, o czym uczniowie szkoły podstawowej w Fabiankach dobrze wiedzą.

Pedagog szkolny to ktoś, kto nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa. Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi  oraz:

* wytłumaczy jak skutecznie radzić sobie ze stresem;

* podpowie, jaką w życiu wybrać drogę;

* przestrzeże przed tym, co niebezpieczne;

* nauczy myśleć twórczo;

*wytłumaczy, co znaczy być asertywnym.

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ

Czego oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem , o czym najczęściej chce rozmawiać?

Wśród poruszanych problemów najczęściej znajdują się:

*trudności w nauce;

*trudności wynikające z braku akceptacji przez grupę rówieśniczą;

* kłopoty osobiste i rodzinne;

*nieumiejętność podporządkowania się normą i zasadom obowiązującym w szkole.

Uczeniu zwróć się do pedagoga gdy:

*czujesz, że nikt Cię nie rozumie;

*nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;

*masz problemy rodzinne;

* jesteś  w trudnej sytuacji materialnej;

*chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;

* chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;

*masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdż także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Postaram się wtedy pomóc.

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

* niepokoi Cię zachowanie dziecka;

* zauważysz u dziecka problemy w uczeniu się;

* chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,

* potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym;

* masz pytania i nie wiesz do kogo z nimi się zwrócić;

* znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;

* szukasz pomocy.

Zapraszam, postaram się pomóc.