ABC informacji o świetlicy szkolnej

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Zapraszamy Was na stronę internetową: https://padlet.com/SwietlicaFabianki, gdzie co tydzień będą umieszczane przez wychowawców naszej świetlicy propozycje spędzania czasu wolnego: gry i zabawy, pomysły na prace plastyczne, opowiadania, filmiki i różne ciekawostki.


Wychowawcy świetlicy

Świetlica czynna jest codziennie:


Dzień tygodnia


Godziny pracy

Poniedziałek

 

 

6:30 – 16:30

 

Wtorek

 

 

6:30 – 16.30

 

Środa

 

 

6:30 – 16:30

 

Czwartek

 

 

6:30 – 16:30

 

Piątek

 

 

6:30 – 16:30

 

 
Regulamin świetlicy szkolnej

Zał. do zarządzenia Dyrektora Szkoły  nr 14/2020  z dnia 31 sierpnia   2020 r

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JERZEGO PIETRKIEWICZA W FABIANKACH

I

1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

a)     zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,

b)     pomoc w odrabianiu lekcji,

c)     organizowanie gier i zabaw ruchowych,

d)     organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

e)     współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych  i wychowawczych

f)      szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,

g)     kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

h)     rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

 

II

1. Do świetlicy przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z oddziału przedszkolnego,  kl. I-III oraz dzieci dowożone.

 

III

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły:

a)     dojeżdżający do szkoły,

b)     którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (uczniowie  kl. „O”-III)

c)     czekający na zajęcia pozalekcyjne np. koła zainteresowań.

2. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.

 

IV

1. Do świetlicy przyjmuje się ucznia na wniosek rodziców.

2. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń.

3. Rodzice lub ich opiekunowie zobligowani są do odebrania dziecka ze świetlicy do godziny ustalonej przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny.

4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy osobiście lub przez osoby przez nich upoważnione.

5. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.

 

V

1. Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 26 godzin.

2. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustalają wychowawcy, za zgodą Dyrektora.

3. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.

 

VI

1. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupie wychowawczej. Prowadzi ją nauczyciel świetlicy.

 

VII

1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy , który zatwierdza Dyrektor Szkoły.

2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planami pracy i programami wychowawczymi Szkoły.

3. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy, podlegający dyrektorowi szkoły.

 

VIII

1. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych .

2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

 

IX

1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.

2. Rodzice ucznia , który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

X

Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

2. Pracownicy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe przed przyjściem dzieci na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb.

3. Jeśli jest taka możliwość, zajęcia świetlicowe uczniom można organizować na terenie szkoły na świeżym powietrzu.

4. Sale, w których odbywają się w zajęcia świetlicowe wyposażone są w środki dezynfekcji rąk. Nauczyciele zobowiązani są poinstruować uczniów o konieczności dezynfekcji rąk po przyjściu ze świeżego powietrza. Uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela świetlicy.

5. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu uczniów w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu.

6. Nauczyciele świetlicy w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie unikali gromadzenia się.

7. Nauczyciel świetlicy w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.

8. W okresie epidemii główna drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów jest: telefon, e-mail, e-dziennik.

9. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczniowie nie przynoszą na świetlicę szkolną swoich zabawek

 

XI


1. W sprawach nieunormowanych powyższym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

 
PROGRAM PRACY EKO ŚWIETLICY

DOKUMENT ZAPISANY JEST W FORMACIE PDF, KLIKNIJ, ABY GO OTWORZYĆ

 
ŚWIETLICA - CZOŁÓWKA

Informacje o naszej świetlicy zapisane są w Formacie PDF, kliknij, aby je otworzyć.