ABC informacji o świetlicy szkolnej

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Zapraszamy Was na stronę internetową: https://padlet.com/SwietlicaFabianki, gdzie co tydzień będą umieszczane przez wychowawców naszej świetlicy propozycje spędzania czasu wolnego: gry i zabawy, pomysły na prace plastyczne, opowiadania, filmiki i różne ciekawostki.


Wychowawcy świetlicy

Świetlica czynna jest codziennie:


Dzień tygodnia


Godziny pracy

Poniedziałek

 

 

6:30 – 16:30

 

Wtorek

 

 

6:30 – 16.30

 

Środa

 

 

6:30 – 16:30

 

Czwartek

 

 

6:30 – 16:30

 

Piątek

 

 

6:30 – 16:30

 

 
Regulamin świetlicy szkolnej

Zał. do zarz.  nr 25/2012z dnia 04 września 2012

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JERZEGO PITRKIEWICZA W FABIANKACH

I

 1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

a)      zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,

b)      pomoc w odrabianiu lekcji,

c)      organizowanie gier i zabaw ruchowych,

d)     organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

e)      współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych  i wychowawczych

szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,

f)       kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

g)      rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

II

 1. Do świetlicy przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z oddziału przedszkolnego,  kl. I-III oraz dzieci dowożone.

III

 1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły:

a)      dojeżdżający do szkoły,

b)      którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców  ( uczniowie

kl. „O”-III)

c)      czekający na zajęcia pozalekcyjne np. koła zainteresowań.

 1. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.

IV

 1. Do świetlicy przyjmuje się ucznia na wniosek rodziców.
 2. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń.
 3. Rodzice lub ich opiekunowie zobligowani są do odebrania dziecka ze świetlicy do godziny ustalonej przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny.
 4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy osobiście lub przez osoby przez nich upoważnione.
 5. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.

V

 1. Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 26 godzin.
 2. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustalają wychowawcy, za zgodą Dyrektora.
 3. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.

 

 

VI

 1. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupie wychowawczej. Prowadzi ją nauczyciel świetlicy.

 

VII

 1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy , który zatwierdza Dyrektor Szkoły.
 2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planami pracy i programami wychowawczymi Szkoły.
 3. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy, podlegający dyrektorowi szkoły.

VIII

 

 1. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych .
 2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

 

IX

 

 1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
 2. Rodzice ucznia , który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

X

 

 1. W sprawach nie unormowanych powyższym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 

Zatwierdził

 
PROGRAM PRACY EKO ŚWIETLICY

DOKUMENT ZAPISANY JEST W FORMACIE PDF, KLIKNIJ, ABY GO OTWORZYĆ

 
ŚWIETLICA - CZOŁÓWKA

Informacje o naszej świetlicy zapisane są w Formacie PDF, kliknij, aby je otworzyć.